Arvostan yksityisyyttänne ja olen sitoutunut Tunttarullassa suojaamaan Teidän henkilötietojanne henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

Tämä tietosuojaseloste kertoo Teille, miksi ja mitä tietoja kerään ja miten käsittelen tietojanne sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia Teillä on tietojenne suhteen.

Rekisterinpitäjä
Tunttarulla
Peuranpolku 4
04600 Mäntsälä
Y-tunnus 1806821-4

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Enni Pöykkö
info@tunttarulla.com, yl@tunttarulla.com
p. 044 557 0908

Rekisterin nimi
Tunttarullan asiakasrekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde).
Kerättyjä tietoja käytetään ensisijaisesti asiakaskontaktien ylläpitoon, tarvittaessa laskujen lähettämiseen sekä hieronnoissa mahdollisesti hoitoon vaikuttavan asiakkaan terveydentilan kartoittamiseen ja asiakkaan hoidon suunnitteluun.

Tietolähteet
Tiedot saadaan asiakkaalta itseltä, sähköpostitse, puhelimitse tai sosiaalisen median palvelujen kautta ajanvarauksen tai tiedustelujen yhteydessä sekä sähköpostilistalle liittymisen kautta. Lisäksi asiakas täyttää esitietolomakkeen tullessaan ensimmäistä kertaa hoitoon.

Rekisterin tietosisältö
Esitietolomakkeella kerättäviä tietoja ovat:
asiakkaan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite,
ammatti, harrastukset, mahdolliset sairaudet, hierontaan tulon syy ja kehon ongelma-alueet.

Sähköpostitse, puhelimitse ja sosiaalisen median kautta tulleissa yhteydenotoissa talteen jäävät asiakkaan nimi, sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero.

Sähköpostilistan kautta saatuja yhteystietoja käytetään tiedottamiseen, tarjouksista kertomiseen sekä Tunttarullan hyvinvointia lisäävien tuotteiden markkinointiin.

Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on asiakassuhteen hoitamisen kannalta tarpeellista. Asiakassuhteen päätyttyä lopullisesti tiedot poistetaan 1 vuoden sisällä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tunttarullan asiakasrekisteri on luottamuksellinen eikä tietoja luovuteta muille tahoille.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Paperidokumentit pidetään lukituissa ja valvotuissa tiloissa. Sähköisesti käsiteltäviin tietoihin on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa. He voivat myös vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. Pääsääntöisesti aika on kuukauden kuluessa.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää myös häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä eli ”oikeus tulla unohdetuksi”.

Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. Pääsääntöisesti aika on kuukauden kuluessa.